Nieuwsbrief Fledderbosch

juli 2021

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Zonnepark Fledderbosch in 2021. De ontwikkelingen van Zonnepark Fledderbosch zijn ook te volgen op deze website.

Inrichtings- en beheerplan

In de omgevingsvergunning van de gemeente is afgesproken een inrichtings- en beheerplan op te stellen. Bij de inrichting van een zonnepark wordt gekeken naar de inpassing in de omgeving en de kernkwaliteiten van het gebied. Een inrichtingsplan is een plan waarin alle ruimtelijke zaken samenkomen in een weloverwogen en integrale uitwerking van het landschappelijk ontwerp. Het inrichtingsplan moet binnen de kaders blijven van de vergunning. Het is een verdiepingsslag op het ontwerp waar de vergunning voor is afgegeven. Denk hierbij aan de vraag “hoe kunnen we het akker/weidevogel gebied inrichten dat de vogels er graag verblijven”? Hoe kunnen we de biodiversiteit verhogen? Het gaat hierbij over het grote gebied voor de vogels en de groene randen van het park. Hoe ga je deze zo aan leggen dat de biodiversiteit wordt behouden en mogelijk vergroot.

Wieringa’s bosje

Wieringa’s bosje in het toekomstig zonnepark

We hebben we besloten een open proces te hanteren waarbij we (lokale) experts van de provincie, de gemeente en anderen zoals bv natuurpartijen e.d. aan tafel zetten om een plan te maken waar iedereen mee uit de voeten kan. Op basis van het inrichtingsplan zal ook het beheerplan worden opgesteld. Door de mogelijke beheerder(s) ook te laten meedenken borgen we dat het voorgestelde inrichtingsplan ook werkbaar is. Uitgangspunten van de partijen tot nu toe zijn: zorg dat het gebied beperkt toegankelijk is en niet voor recreatie gebruikt gaat worden, zorg voor biodiversiteit, voorkom rondwaaiende zaden die schadelijk zijn voor de naburige landbouw etc. Met deze groep experts hopen we tot mooie plannen te komen. De Energie coöperatie Ten Boer (ECTB) zal het concept plan delen met haar leden. Zodra de plannen definitief zijn worden ze aan de gemeente voorgelegd ter beoordeling.

Planning realisatie park

De initiatiefnemers hopen voor februari 2024 het park gerealiseerd te hebben. Voor de planning is vooral de aansluiting op het landelijk net spannend. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te melden. 

Regeling aanwonenden

Het bestuur van de ECTB zal een coulanceregeling voor de direct aanwonenden ontwerpen waarbij de afstand tot de rand van het park een belangrijk criterium is. Het eerste contact is gelegd.

Rechtszaak

Er lopen momenteel drie bezwaren tegen het zonnepark Fledderbosch. In maart is er een zitting geweest met de initiatiefnemers, gemeente en de bezwaarmakers bij de rechtbank. Er is nog geen uitspraak gedaan. Wij verwachten dat er over drie á vier maanden een uitspraak wordt gedaan door de rechter. Zodra er een uitspraak is zullen we dat communiceren via de nieuwsbrief en de website.

Fledderbosch: goed bekend, weinig betrokkenheid

In het kader van de studie Master Filosofie en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Nynke Kloppenburg Uit Garmerwolde een enquête gehouden. Onderstaand haar bevindingen. U kunt doorlezen door op meer lezen te klikken aan het eind van onderstaande tekst. Op de website van de ECTB zijn de enquêteresultaten te lezen plus het advies dat daarop is gebaseerd.

Vier jaar nadat de eerste plannen voor Zonnepark Fledderbosch naar buiten kwamen, is de bekendheid van het geplande park groot. Het gevoel van betrokkenheid is echter nog laag. Structurele en brede communicatie kan hierin mogelijk verbetering brengen. Dat is éen van de aanbevelingen naar aanleiding van een onlineonderzoek naar participatie en in het bijzonder de participatie rondom het Zonnepark Fledderbosch.

Om een beeld te krijgen van hoe het zonnepark ‘leeft’ onder de bewoners van het gebied Ten Boer konden zij tussen 26 april en 14 mei jl. een online vragenlijst invullen. 147 Personen hebben dit gedaan, dat is circa 2,5% van de inwoners van 16 jaar en ouder. Meer lezen >>

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal in september verschijnen.