Fledderbosch

goed bekend, weinig betrokkenheid

Meebeslissen

Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van de respondenten nog onzeker is of het lokaal eigendom in goede handen is van de Energiecoöperatie Ten Boer en de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns. De meesten van hen kenden het initiatief vanuit kranten of andere media. Respondenten die via de ECTB de plannen van het Zonnepark kenden, voelden zich meer betrokken bij het initiatief en onderschreven in hogere mate dat het lokaal eigendom in goede handen was bij ECTB en Bronnen VanOns. Als het gaat om participatie blijkt dat de meeste respondenten dat associëren met vormen van invloed. “Dat de inbreng van de omgeving terug is te zien in het verloop van een project”, was de meest gekozen optie, op de voet gevolgd door “Dat er goed naar de omgeving wordt geluisterd” en “Dat ik persoonlijk kan meepraten, beïnvloeden en meebeslissen”. In deze fase van het Fledderbosch-project geeft een relatief kleine groep (maar toch nog altijd ca. 20 mensen) aan over verschillende aspecten van het park daadwerkelijk ideeën te hebben en die te willen inbrengen. Dat alles wat de omgeving aangaat organisatorisch en juridisch goed is geregeld, werd vaker gekozen dan participatie in de vorm van financiële regelingen. Deze optie eindigde op de 6e plek. Als het gaat om financiële participatie is er een grote voorkeur voor een regeling waarbij mensen korting krijgen op hun energierekening. Over de vraag of je voor deze of andere regelingen lid moet zijn van de ECTB lopen de meningen zeer uiteen.

‘Spanningen’

Uit de reacties blijkt dat er nog enkele misverstanden leven rondom Fledderbosch: zo wist nog niet iedereen dat de vergunning al is afgegeven of dat de gemeente geen eigenaar is. De meeste ‘spanningen’ hebben echter een principiëler karakter en draaien om de vraag: zijn we (nog) met het goede bezig op de goede manier? Ze gaan over de energietransitie in het algemeen, over mogelijke alternatieven zoals waterstof of kernenergie, over mogelijke negatieve effecten op natuur en landbouw en over het doel van participatie: waarom vindt participatie plaats, is er echte invloed gewenst/mogelijk of is het een ‘vinkje’ op weg naar een vastgesteld doel?

Taak

Uit het onlineonderzoek volgt een aantal aanbevelingen over hoe de ECTB draagvlak kan creëren zodat straks zoveel mogelijk inwoners meeprofiteren van de opbrengsten en hoe de ECTB de betrokkenheid van de inwoners van het gebied kan verbeteren zodat het zonnepark meer ‘van de omgeving’ wordt. De aanbevelingen richten zich behalve op een verdere intensivering en professionalisering van de communicatie, ook op duidelijkheid over de vraag hoe de ECTB de bewoners die dat willen daadwerkelijk gaat betrekken. Aan de werkgroep ecologie zou (bijvoorbeeld via loting onder geïnteresseerden) nog een bewoner toegevoegd kunnen worden. Ook in werkgroepen die nog worden ingesteld, moet naast deskundigen en belangenvertegenwoordigers, plek zijn voor geïnteresseerde bewoners. De werkgroepen hebben een ontwerpende taak. Via een klankbordgroep zouden alle overige geïnteresseerde bewoners kunnen worden betrokken om mee te kijken, advies te geven of geraadpleegd te worden. In een klankbordgroep zijn de taken en bevoegdheden dus beperkter.

In een stadium waarin de realisatie van het park en de 50% lokaal eigendom financieel en organisatorisch nog niet rond zijn, blijkt communicatie en betrokkenheid lastig. Echter, 50% lokaal eigendom is een grote ambitie en verantwoordelijkheid. De maatschappelijke legitimering hiervan vraagt om brede betrokkenheid van de omgeving, ook in de voorbereiding. Dat is van belang voor de bereidheid om straks mee te doen aan de financiële regelingen, voor het gevoel dat de opbrengsten goed worden besteed en het liefst het gevoel dat Zonnepark Fledderbosch ‘een goed ding’ is, dat niet alleen positief bijdraagt aan schone energie maar ook aan het gebied Ten Boer en haar bewoners.

De volledige rapportage van de vragenlijst en het advies staan op www.ectb.nl (pagina Fledderbosch).